Corporate Social Responsibility

Från TEKOWikin

Version från den 29 april 2010 kl. 21.20 av Lindili76 (Diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

Corporate Social Responsibility, förkortat CSR , handlar om hur företag och organisationer arbetar med att ta miljömässig och socialt ansvar inom sin verksamhet. Det finns ingen officiell definition om vad CSR är eller ska innebära för ett företag utan CSR kan betyda olika saker för olika företag. Det finns även fler liknande koncept som till exempel Corporate Responsibility, Corporate Citizenship, Corporate Governance som på olika sätt hänger ihop med CSR. På svenska har CSR översatts till företagens samhällsansvar eller hållbar affärsutveckling men vanligt är att det engelska begreppet används, även bland svenska myndigheter, främst för att CSR till en början ofta har relaterats till multinationella företag.

EU:s definition av Corporate Social Responsibility: “Ett begrepp som innebär att företag på frivillig grund integrerar sociala och miljömässig hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenter utöver vad lagen kräver.”

Ofta delas CSR in i olika delar såsom miljö, ekonomi, social och etik. Miljöaspekterna handlar om hur företaget kan minska sin miljöpåverkan genom att ta miljöhänyn vid inöp, använda sig av gröna transporter, minska energi och resursförbrukning inom sin produktion osv.

Ekonomiaspekten kan till exempel handla om att företaget har korrekt bokföring och redovisning, hur företaget förebygger ekonomisk brottslighet, korruption, mutor osv. och kan också handla om vilken policy företaget har när det gäller avgångsvederlag och ersättningar till styrelseledamoter. Något annat som också blivit mer vanligt är ansvarsfulla investeringar, Social Responsible Investments, SRI, det vill säga att man ser till att placera företagets investeringar i företag som arbetar långtgående med CSR. Efter krav från både investerare och konsumenter så redovisar allt fler företag sitt CSR-arbete i en hållbarhetsredovisning? eller en CSR rapport. Sedan 2008 är det även krav på att alla offentliga organisationer årligen gör en öppen hållbarhetsredovisning.

Det sociala och etiska ansvarstagandet handlar om samhällsengagemang, arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter. Till exempel att företaget låter sina anställda vara volontärer på ett socialt projekt på arbetstid, eller att de sponsrar och samarbetar med olika frivilligorganisationer. Men oftast har den sociala aspekten handlat om, speciellt inom textilindustrin, hur företag bör främja mänskliga rättigheter och rättvisa arbetsförhållanden hos sina underleverantörer, ofta i utvecklingsländer. Detta har i sin tur lett till att många importerande företag har tagit fram så kallade uppförandekoder (Code of Conduct) med krav på arbetsförhållanden hos leverantörerna.


Innehåll

Vad innebär Corporate Social Responsibility?

Enligt organisationen World Business Council for Sustainable Development – WBCSD, kan ett företags CSR arbete bland annat innefatta att:

 • Företagets ledning klart deklarerar sin ståndpunkt och sitt åtagande gentemot omvärlden,
 • Att man utvecklar och implementerar tydliga policys för hela organisationen,
 • Att man inför regler för inköp som omfattar miljö- och social hänsyn,
 • Att företaget reducerar sitt ”ekologiska fotavtryck”, både i sin produktion och i produktledet,
 • Att man ställer upp målsättningar: arbete inom miljö och sociala områden,
 • Att förvaltat kapital som man äger rätten till förses med restriktioner i enlighet med de sociala och miljömässiga principer som gäller för de övriga områdena,
 • Att man visar upp ett aktivt engagemang i det omgivande samhällets utveckling,
 • Att konsumenter utbildas i hur produkter bäst används och förvaltas,
 • Att man har en redovisning av verksamheten inom alla ovan nämnda områden som är öppen och tydlig i sitt syfte att ge en ärlig och klar bild av företagets aktiviteter och deras påverkan och att man låter redovisningen bli granskad.

CSR i praktiken

CSR kan sägas vara det ansvar som ett företag tar på sig utöver det som formella ansvar som samhället ålagt det. Det är frivilligt och större än lagen kräver. (Det Ansvarsfulla Företaget-Ola Löhmann, Daniel Steinholz s.107)

Tre grundläggande fundament För att arbeta med CSR behöver företaget definiera sig självt i förhållande till omvärlden. Detta kan göras genom att utgå från tre grundläggande fundament.(Det Ansvarsfulla Företaget s.118-143)

 • Existensberättigande- Beskriver på vilket sätt företaget avser bedriva sin verksamhet. I vilket syfte företaget existerar. Existensberättigandet växer ofta fram genom att företagets affärsidé, verksamhet och kompetens analyseras noggrant.
 • Värderingsgrund- Visar vad som är företagets uppdrag i ett större perspektiv. De värderingar företaget står för utgör grunden för företagets initativkraft och identitet. Dessa har ofta ursprung långt tillbaka i företagets historia.
 • Intressentbild- Definierar företagets målgrupp, dvs vilka företaget ska verka för. ”En intressent är en individ, grupp eller annan företeelse som kan påverka - eller påverkas av - företagets verksamhet”(Löhmann-Steinholtz s.129)

Tio stödjande principer som behövs för att CSR-arbetet ska kunna tydliggöras för omvärlden.(Det Ansvarsfulla Företaget-Löhmann, Steinholtz s.149-159)

 • Mod att ta ställning i viktiga branschfrågor.
 • Att få intressenterna delaktiga som de ambassadörer de är för företaget.
 • Konsekvent kommunikation
 • Endast utföra det som är relevant för företaget. (Det företaget är bra på)
 • Betydelse av att utföra något och att det man utför är av vikt.
 • Lärande – bygg en uthållig organisation genom att lära av dina misstag.
 • Integritet – Skydda företagets själ.
 • Transparens – Visa dina svagheter.
 • Bärkraft – Företaget måste vara ekonomiskt uthålligt för att ha någon nytta av och kunna arbeta med CSR-frågor.
 • Mätbarhet - Mätningar är ett sätt att kontrollera och utvärdera arbetet.

Internationella dokument och initiativ

Idag finns det främst två internationella dokument för socialt ansvarstagande inom företag; OECD:s riktlinjer för multinationella företag och ILO:s konventioner om grundläggande rättigheter i arbetslivet. Det finns även andra initiativ för att sprida kunskap om CSR, som till exempel FN:s Global Compact, och World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), en sammanslutning av 175 internationella företag. Exempel på svenska textilföretag som är medlemmar i Global Compact är till exempel H&M, IKEA, Lindex m.fl. Det finns även en svensk motsvarighet till Global Compact, Globalt Ansvar som ligger under Utrikesdepartementet där svenska företag kan bli medlemmar. Ett annat forum för socialt ansvarstagande för företag är även Amnesty Business Group där bland annat H&M och IKEA är medlemmar. En ny ISO standard för socialt ansvarstagande, ISO 26 000 har lanserats under 2010.

Drivkrafter bakom CSR

 • Konsumenterna-Kunderna och allmänheten är en stor drivkraft i ett företags CSR-arbete. I Förebildsföretagets kundundersökning 2002 tyckte 45% av den svenska allmänheten att ett företags roll i samhället är att bygga ett bättre samhälle (Det Ansvarsfulla Företaget- Ola Löhmann, Daniel Steinholtz s.45) Kundens krav ökar stadigt på företagen att skapa nya värden bortom vinst och skatt. Genom sitt sätt att konsumera tar kunden ställning i samhället.(Löhmann-Steinholtz s.45-58)
 • Anställda- Kompetensen i ett företag utgörs av de anställda. Hur väl ett företag lyckas inspirera och engagera sina anställda har avgörande betydelse för hur väl företagets strategier faller ut. Människor har i allmänhet ett behov av ett mål i livet. Att vara med och förbättra villkoren i världen genom sitt arbete väger ofta tungt i länder såsom Sverige där vi lever med så hög standard att vi kan ta oss råd att försöka finna högre mening med livet. (Löhmann-Steinholtz s.59-69)
 • Investerare- De som äger och investerar i företagen har vuxit fram som en av de starkaste drivkrafterna i CSR-arbetet. Att investera etiskt och hållbart i produkter, tjänster, företag och fonder ses idag ofta som ett sätt att profilera sig.(Löhmann-Steinholtz s.70-106)

Kritik mot CSR

CSR och textilindustrin

Den intresserade kan erhålla mer information om CSR och textilindustrin i uppsatsen "Who cares? – a study of Corporate Social Responsibility as a competitive weapon" av Marie-Louise Johansson, Kandidatexamen i Textilekonomi, Textilhögskolan, 2009-06-10.

Abstract, partly

The purpose of this study is to illustrate how companies in the fashion industry can apply CSR, to enhance their brandimage, and create competitive advantages. The study also aims to examine, in what way, the consumers’ interest in ethics and social issues affect their buying decisions. The study showed that most consumers like to think of themselves as “good people” and therefore find social responsibility and fair working conditions to be of great importance which makes it possible for comapanies to build a strong brandimage with CSR. Although, the liking towards social responsibility showed to be in no way a warranty for companies that consumers will choose their products over those of the competitors’. A strong brandimage, thus, isn’t enough to affect the consumers buying decision though other attributes is of greater importance for the customers. However, there is a small segment that find fair working conditions to be of great importance. The conclusion is that CSR, as a competitive weapon and differentiator, is suitable for a small segment of the market rather than the market as a whole.


CSR och lönsamhet

Standards för CSR relaterade områden

 • ISO 26000, Standard för socialt ansvarstagande
 • SIS-OHSAS 18001:2007, ledningssystem för arbetsmiljö
 • ISO 14001, ledningssystem för miljö
 • ISO 9001, ledningsystem för kvalitet,(Obs, ny version kommer under 2009)

Relaterade länkar

Externa länkar - grundläggande lagar, konventioner mm


Denna artikel är bara påbörjad. Hjälp gärna till med mer information

Personliga verktyg