EMAS

Från TEKOWikin

Hoppa till: navigering, sök

EMAS står för Eco Management and Audit Scheme, vars svenska översättning har blivit "EUs miljöstyrnings- och miljörevisionsordning". EUs EMAS-förordning (nr 1863/93) gäller i Sverige sedan den l januari 1995. EMAS har utformats för att uppmuntra företag att ta itu med miljöproblemen aktivt istället för att reagera passivt på kraven i miljölagstiftningen. Ett sådant aktivt synsätt är bättre både för företagen själva och för miljön. Lagstiftning sätter miniminivåer för skydd av miljön. EMAS är ett frivilligt komplement till lagstiftningen. Företagen sätter därvid upp högre mål och inför styrsystem för att nå målen samt förbinder sig att tillåta en löpande offentlig kontroll av målen, styrsystemet och resultatet samt regelbundet informera om detta.

Innehåll

Fördelarna med EMAS

Att certifiera sig enligt EMAS kommer att medföra fördelar på marknaden. På sikt kan EMAS bli en konkurrensfördel vid framför allt offentlig upphandling. EMAS-registrerade företag ska dessutom, enligt förordningen, granska sina underleverantörers miljöarbete. Mycket talar för att de i framtiden kommer att ställa krav på att även underleverantörerna har ett miljöstyrningssystem. Företag som har infört EMAS, får använda en officiell symbol på material som exempelvis bolagsrapporter, företagsbroschyrer och brevpapper. Symbolen får däremot inte användas för att annonsera produkter eller på produktförpackningar, eftersom detta skulle skapa risk för sammanblandning med miljömärkningssystem för produkter.

Krav för att bli antagen

EMAS avser enskilda anläggningar inom ett företag. Följande krav ställs för att bli antagen:

 • Miljöutredning. För att företaget ska få en bas för sitt miljöarbete ska en grundlig miljöutredning göras. Det vill säga en kartläggning av anläggningens miljöeffekter på olika ekosystem, resursutnyttjande, utsläpp till miljön, avfallsgenerering, energiförbrukning, leverantörers miljöarbete etc.
 • Miljöpolicy. Företaget måste anta en miljöpolicy.
 • Miljöprogram. Med utgångspunkt från policyn och miljöutredningen fastställer företaget ett miljöprogram för anläggningen. I programmet anges kvantifierade mål för att uppnå en bättre miljö.
 • Miljöstyrningssystem. Miljöstyrningssystem upprättas för att policy och miljöprogram ska kunna genomföras. Systemet omfattar bl.a. organisationsplan, ansvarsfördelning, rutiner, arbetsmetoder och resurser. Företaget kan skräddarsy systemet efter egna behov, men man kan också använda ISO 14001 som numera är officiell europeisk miljöledningsstandard, och med andra ord kan användas inom ramen för EMAS.
 • Miljörevision. Efterlevnaden av miljöprogrammet och styrsystemet ska revideras med jämna mellanrum. Revisionen ska vara oberoende gentemot verksamheten men kan utföras av företagets egen personal eller med hjälp av konsulter. Revisionen ska förse företagsledningen med information om miljöutvecklingen inom anläggningen. Kompletta miljörevisioner måste genomföras minst vart tredje år.
 • Miljöredovisning. Företaget upprättar slutligen en särskild miljöredovisning för varje anläggning som man avser att registrera. Av denna framgår anläggningens miljömässiga status samt hur långt man har kommit när det gäller att nå uppsatta mål liksom att formulera nya mål för ytterligare förbättringar.
 • Kontroll. Miljöredovisningen och miljöstyrningssystemen ska granskas av en oberoende, ackrediterad miljökontrollant.
 • Registrering och information. Den godkända miljöredovisningen skickas till AB Svenska Miljöstyrningsrådet, som registrerar anläggningen såsom godkänd under EMAS- förordningen. Vidare åligger det företaget att informera allmänheten om vad som står i miljöredovisningen, eventuellt i förkortad form med ytterligare tekniska data och detaljer i bilagor.

Inom EU finns ett nätverk av informationsenheter, Euro Info Center, som har gett ut en programvara med tillhörande pärm. Paketet är tänkt som en introduktion till företag som är intresserade av EMAS. Nutek har även fått regeringens uppdrag att hjälpa små och medelstora företag att komma igång med ett miljöstyrningsarbete. För ändamålet har man startat ett projekt som kallas just "Miljöstyrning i småföretag". Projektet har bland annat en telefonservice där man via tele- fon 020-22 10 00 kan få gratis informationsmaterial samt frågor som rör miljöstyrningsarbete besvarade.

Hur förhåller sig EMAS till ISO 14 000?

EUs miljöstyrningssystem EMAS och ISO 14001 är två olika system för att visa aktieägare, kunder och allmänheten att miljöfrågorna hanteras på ett seriöst sätt. I huvudsak bygger systemen på samma steg, från miljöpolicy till certifiering av oberoende kontrollant. Men medan EMAS baseras på en EU-förordning, dvs. en lag, är ISO 14001 en standard som tagits fram av näringslivet och myndigheter gemensamt genom Internationella standardiseringsorganisationen, ISO. Skillnaderna mellan EMAS och ISO 14001 är tämligen små, man kan snarare betrakta ISO 14001 som komplement till EMAS. Och sedan EU-kommissionen har godkänt ISO 14001 som miljöledningsstandard för de viktigaste delarna i EMAS betyder det att ett företag som har certifierat sig enligt ISO 14001 inte ska behöva få sitt miljöstyrningssystem granskat en extra gång av en EMAS-kontrollant. Det ska i princip räcka att kontrollera att företaget uppfyller de extra krav som EMAS ställer, men som inte täcks av ISO 14001.EMAS utgör en mycket liten del av marknaden för certifiering av ledningssystem. ISO 14001 är mycket större.

Små skillnader mellan ISO 14001 och EMAS

 • Den väsentligaste skillnaden är att EMAS till skillnad från ISO 14001 kräver att företaget redovisar sitt miljöarbete i en offentlig rapport som ska vara lättillgänglig för allmänheten.
 • Enligt EMAS måste den återkommande tredjepartsrevisionen göras minst vart tredje år. ISO 14001 föreskriver periodiska revideringar, men frekvensen på dessa bestäms av företaget.
 • EMAS kräver att företaget gör en inledande miljöutredning, medan ISO 14001 endast rekommenderar att en sådan görs.
 • EMAS är än så länge främst avsedd för industriföretags anläggningar, medan ISO 14001 är öppen för alla typer av företag och organisationer. EMAS kommer dock att utvidgas till allt fler sektorer. Mycket talar för att man i samband med utvidgningen överger det så kallade anläggningsbegreppet och i stället liksom ISO 14001 talar om ett företag eller en organisation, och överlåter åt företagen själva att göra eventuella avgränsningar.

Källor

Textilmiljöhandboken

Externa länkar


Denna artikel behöver uppdateras. Hjälp gärna till!

Personliga verktyg