ISO 14000

Från TEKOWikin

Hoppa till: navigering, sök
Den internationella standardiseringsorganisationen ISO (International Organization for Standardization) påbörjade 1993 ett världsomfattande standardiseringsarbete inom miljöområdet (Environmental Management Systems and Tools). ISO 14000-serien består för närvarande av sex olika standarder och kan ses som en verktygslåda med alla viktiga verktyg för det löpande miljöarbetet.
Illustration: Miljöledningssystem
Illustration: Miljöledningssystem

Innehåll

Organisationsorienterade standarder

 • Miljöledningssystem - hur det övergripande miljöarbetet organiseras (ISO 14001 och 4).
 • Miljörevision - hur miljöarbetet kontrolleras och revideras (ISO 14010-12).
 • Miljöprestanda - hur miljöarbetet utvärderas och hur det rapporteras och redovisas (ISO 14031).

Produktorienterade standarder

 • Livscykelanalys - hur miljöaspekterna beaktas i produktutvecklingen (ISO 14041-43).
 • Miljömärkning - hur produkternas miljöegenskaper beskrivs (ISO 14020-24).
 • Miljöterminologi - hur olika begrepp definieras. (ISO 14050)

Av de sex standarderna är för närvarande endast de första två färdiga. Övriga standarder är ännu inte fastställda. Dagsläget avseende hur långt olika standarder har kommit redovisas fortlöpande i SIS Forum ABs hemsida.

ISO 14000-standardernas starka sida ligger i att de täcker hela företagets miljöarbete. Vidare ansluter standarderna till motsvarande kvalitetsarbete i ISO 9000-serien. Detta är mycket betydelsefullt eftersom kvalitet och miljö hänger intimt samman. Nedan redovisas de sex olika standarderna var för sig.

Miljöledningssystem (Environmental Management Systems - EMS)

Miljöledningssystem är ett verktyg för att underlätta för företag och organisationer att bedriva ett effektivt miljöarbete. Miljöledningssystem bygger på en stegvis återkommande process, i vilken ingår att fastlägga målet med verksamheten, etablera ett engagemang för miljöarbetet, försäkra sig om kompetens och kunskap samt att utvärdera och ständigt förbättra resultatet av verksamhetens miljöarbete. Kärnelementen i arbetet med miljöledningsstandarden är:

 • Miljöpolicy
 • Planering av EMS
 • Implementering av EMS
 • Kontroll av EMS
 • Ledningens revision av EMS-funktion och effektivitet

Miljörevision (Environmental Auditing - EA)

Miljörevisionen syftar till att ge en systematisk, dokumenterad och objektiv beskrivning av hur organisationen, ledningsrutiner och utrustningen för miljöskyddet fungerar. Standarderna för miljörevision behandlar vilka principer som ska gälla. Vidare anger standarderna vilka kvalifikationer som ska ställas på en miljörevisor. I Sverige finns redan ett flertal certifierade miljörevisorer.

Miljöprestanda (Environmental Performance Evaluation - EPE)

Utvärdering av miljöprestanda är ett verktyg för att följa upp miljöledningssystemens ambitioner och målsättningar. Tanken är att denna standard också ska göra det möjligt att bedöma nivån på ett företags samlade miljöarbete, samt underlätta jämförelser av miljöarbetet i olika företag inom en bransch. Utvärdering av miljöprestanda kan ske på tre områden, nämligen företagsledningsnivå, driftsnivå och yttre miljöförhållanden. Utvärderingsarbetet sker med hjälp av ett antal miljöindikatorer (Environmental Performance Indicators - EPI). En viktig fråga för den planerade standarden är hur företagen ska informera om resultaten av miljöarbetet. Målgrupper för den här informationen är naturligtvis olika miljögrupper, finansiella aktörer på börsen, banker, försäkringsbolag m fl.

Livscykelanalys (Life Cycle Assessment - LCA)

Vissa former av livscykelanalyser har redan tillämpats inom textilbranschen. Bland annat har ett omfattande arbete lagts ner på att jämföra tygblöjor med engångsblöjor. Med livscykelanalys menas en helhetsmässig miljöbeömning av en produkt, dvs. miljöpåverkan från råvaruutvinning via förädling, tillverkning, transporter och distribution, användningsfas, återanvändning, återvinning, till slutlig avfallshantering. Trots de uppenbara problemen att genomföra en heltäckande LCA är livscykelanalysen kanske det mest betydelsefulla verktyget för företag, som vill skaffa sig en översikt över den miljöpåverkan en produkt åstadkommer. Analysen är också ett viktigt hjälpmedel för företaget när det gäller att prioritera åtgärder, t.ex. byte av råvaror, förändring av processer eller produktkoncept. De kommande standarderna för livscykelanalyser omfattar allmänna principer och tillvägagångssätt vid genomförande av en LCA, inventering av bakgrundsinformation, miljöpåverkansbedömning och förbättringsanalys.

Miljömärkning (Environmental Labelling - EL)

I dag finns det i Sverige tre typer av officiella miljömärkningar; SIS Svanen och Naturskyddsföreningens Bra Miljöval samt EUs märkningssystem, EU-blomman. Inom ISO finns en standard för miljömärkning, ISO 14020 Miljömärkning och miljödeklaration – allmänna principer. Mer om miljömärkning redovisas i kapitlet Miljömärkning.

Miljöterminologi (Terms and Definitions - TaD)

I samband med miljöarbetet i ett företag och kommunikation av miljöstandardarbete är det mycket viktigt att det finns entydigt definierade begrepp. Därför har ISO även påbörjat ett arbete för att standardisera miljöterminologin.

Externa länkar

SIS - Swedish Standards Institute

Register över företag med olika certifikat


Denna artikel kan innehålla gammal data och behöver uppdateras. Hjälp gärna till!

Personliga verktyg